Универсален пенсионен фонд
15531
page-template-default,page,page-id-15531,page-child,parent-pageid-15529,bridge-core-2.8.3,user-registration-page,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Универсален пенсионен фонд

Осигуряване в
Универсален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ)?

 

В Универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите лица, които са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване (ДОО), с изключение на лицата, които са избрали да променят участието си от УПФ в държавното обществено осигуряване.

 

Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5 на сто от осигурителния доход, разпределен между работодателя (2,8 на сто) и работника (2,2 на сто). Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват по индивидуални партиди на осигурените лица.

Права на осигурените лица

 

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е да осигури допълнителен доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Допълнителна пожизнена пенсия за старост – представляваща месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на лицето от определена дата до края на неговия живот, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) към датата на определянето му.

 

Пенсията може да бъде три вида:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана от осигуреното лице възраст.

 

Разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 

Еднократно изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума – при придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и когато средствата по индивидуалната партида, включително след допълване по реда на чл. 131, ал. 2-5 от КСО, са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя от:

  • натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и по необходимост;
  • таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
  • технически лихвен процент, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на универсалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването ѝ в универсалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

* Не се удържат суми върху прехвърлени средства от универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Попечителски съвет на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за връзка: гр. София, 1172, бул. „Г. М. Димитров” № 1, тел.: 02/40 26 426, e-mail: [email protected]

Членове:

……..

Банка попечител

 

Обединена Българска Банка

Стойност на дял:

1.00000 ден.месец.2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

 

Всички стойности на дяловете на фондовете, управлявани от ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ може да видите тук.

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „24 часа“ на третия работен ден на следващия месец.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – УПФ

Заявление за участие в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – УПФ

Заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – първоначално членство

Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне

Основна информация за осигурените лица в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – възобновяване на осигуряването

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Договор за разсрочено изплащане на средства от Фонд за разсрочени плащания „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Процедура и срокове за приемане, разглеждане и отговор на жалби

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се обявява във вестниците „24 часа“ и „……….….…………“.