Професионален пенсионен фонд
15533
page-template-default,page,page-id-15533,page-child,parent-pageid-15529,bridge-core-2.8.3,user-registration-page,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Професионален пенсионен фонд

Осигуряване в
Професионален пенсионен фонд
„ДаллБогг: Живот и Здраве“

Кой подлежи на осигуряване в Професионален пенсионен фонд?

 

В Професионален пенсионен фонд се осигуряват лица, работещи при условията на първа или втора категория труд и задължени да се осигуряват в професионален пенсионен фонд, при условията и по реда на КСО.

 

Лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд, са описани в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране.

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на осигурителните вноски е определен в Кодекса за социално осигуряване като процент от осигурителния доход и е за сметка на работодателя, който според категорията труд се определя както следва:

  • 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  • 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд.

Права на осигурените лица

 

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ дава право на:

 

Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;

 

Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО или е навършило възрастта по чл.68, ал.3 от КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

 

Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в УПФ или ДПФ, когато е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Част I от КСО или е навършило възрастта по чл.68, ал.3 от КСО и не е придобито право на пенсия за ранно пенсиониране;

 

Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.

От какво зависи размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

 

Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране зависи от:

 

  • натрупаните средства в индивидуалната партида;
  • техническият лихвен процент към датата на отпускане на пенсията, одобрен от Комисията за финансов надзор;
  • срока на получаване на пенсията, в години и месеци, до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО от лицето.

Такси и удръжки

 

При управлението на средствата на професионалния пенсионен фонд, таксите и удръжките в полза на ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ са следните:

 

  • удръжка от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на 3.75 на сто;
  • инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, в размер на 0.75 на сто годишно;
  • такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Не се удържат суми върху прехвърлени средства от професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Попечителски съвет на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

 

Адрес за връзка: гр. София, 1172, бул. „Г. М. Димитров” № 1, тел.: 02/40 26 426, e-mail: [email protected]

Членове:

……..

Банка попечител

 

Обединена Българска Банка

Стойност на дял:

1.00000 ден.месец.2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

 

Всички стойности на дяловете на фондовете, управлявани от ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ може да видите тук.

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „24 часа“ на третия работен ден на следващия месец.

Документи

 

Правилник за организацията и дейността на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – ППФ

Заявление за участие в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/ заявление за прехвърляне – ППФ

Основна информация за осигурените лица в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – първоначално членство

Основна информация за осигурените лица в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – прехвърляне

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Пенсионен договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“

Процедура и срокове за приемане, разглеждане и отговор на жалби

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се обявява във вестниците „24 часа“ и „……….….…………“.